Heb je als sportclub een boete gekregen van Fedris?

Verenigingswerk

De afgelopen weken kregen enkele sportclubs een boete in de bus van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s. De boete gaat meestal over het ontbreken van een arbeidsongevallenverzekering voor personen in de club die tewerkgesteld worden onder artikel 17 (de opvolger van het verenigingswerk) vanaf 1 januari 2022. 

Onterecht vinden wij. Boete gekregen? Wij raden je aan enkele stappen te volgen.

  Onterechte boetes

  Meer specifiek gaan de boetes over de ambtshalve aansluiting voor niet-verzekerde tewerkstelling. Waarbij een arbeidsongevallenverzekering ontbreekt voor de verenigingswerker. 

  Als koepelorganisatie betreuren we deze boetes omdat ze volgens ons meestal onterecht zijn voor de eerste maanden van het jaar.

  De nieuwe regeling van artikel 17 was pas eind april helemaal rond op vlak van wetgeving en ook de meeste verzekeringsmaatschappijen waren nog niet klaar om een ongevallenverzekering aan te bieden op maat van de nieuwe wetgeving. Toch werden tijdens deze periode van grote rechtsonzekerheid door Fedris onderzoeken ingesteld met betrekking tot de niet-aansluiting.

  Afbeelding
  coach bij g-basket

  Wij zochten contact met Fedris en het kabinet van minister Vandenbroucke hierover en er wordt gezocht naar een oplossing voor de boetes in de periode van 1 januari tot 30 april 2022. Dit kan wel even duren en er werd een procedure afgesproken hoe je als sportclub intussen kunt omgaan met de boetes.

  Na de oorspronkelijke boete kan het zijn dat je reeds een nieuwe communicatie hebt ontvangen van Fedris. Daarin stellen ze zelf voor om een vermindering aan te vragen van de boete.

  Hoe moet je op deze boete reageren als sportclub? 

  We adviseren om zeker hierop in te gaan en volgende argumenten te gebruiken, indien van toepassing. Ook als je de brief rond de mogelijkheid tot vermindering nog niet zou ontvangen hebben, raden we je aan de oorspronkelijke boete aan te vechten met onderstaande elementen. Gebruik 1 of meerdere van deze elementen in jouw antwoord.

  Het is belangrijk om deze verminderingsaanvraag snel in te dienen aangezien er een termijn loopt van 3 maanden vooraleer verdere sancties volgen. Als je een voorstel tot vermindering krijgt, betaal je die binnen de opgelegde termijn, waarbij het aangewezen is om hierbij uitdrukkelijk te vermelden dat deze betaling geldt mits voorbehoud van alle rechten.

  Ondertussen blijven we in contact met Fedris en het bevoegde kabinet. We hopen op langere termijn alsnog op een kwijting van de boetes. We houden je op de hoogte.

  Elementen aanvechten boete

  We hebben hier een oplijsting gemaakt van eventuele (juridische) argumenten voor jouw club. Heb je hulp nodig? Dan helpen we je zeker verder. Contacteer tars@vlaamsesportfederatie.be.

  1. De niet-verzekering is niet te wijten aan een fout of nalatigheid van de werkgever of is het gevolg van uitzonderlijke omstandigheden.
  2. De vermindering kan uitzonderlijk gerechtvaardigd worden om dwingende redenen van federaal of regionaal economisch belang.
  3. De sportclub kan aantonen dat ze ondertussen wel een actieve polis hebben inzake de arbeidsongevallenverzekering voor verenigingswerkers. Op die manier bewijs je niet van kwade wil te zijn. Ook indien de club in het verleden reeds een gelijkaardige verzekering afsloot, spreekt dit in je voordeel (bijvoorbeeld in de tijdelijke regeling van 2021). Denk daarnaast aan een lopende verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (BA) – in het bijzonder een polis BA met een onderdeel gemeen recht. (via de federatie)
   • Voeg de nodige documenten en gegevens (type verzekering, verzekeraar en polisnummer) toe. Deze dienen ter staving van jouw verminderingsaanvraag.
  4. Het betreft uiterst beperkte arbeidsprestaties van de betrokken werknemers (met wettelijke maxima per jaar en kwartaal) en deze personen kunnen maximaal €6.540 in 2022 bijverdienen om onder het gunstige fiscale regime van 10% te blijven.
   • Het te vorderen bedrag is dus buitenmaats in vergelijking met de ernst van de inbreuk. In ieder geval dient bij het opleggen van een mogelijk boete, en zelfs verminderde boete, effectief te worden rekening gehouden met de concrete beperkte aard van de prestaties en de effectief uitgekeerde verloning, die tijdens de toepasselijke referteperiode (1 januari 2022 en 30 april 2022) werden gepresteerd en toegekend. Deze gegevens vertonen een zeer objectief karakter, vermits zij steunen op Dimona-gegevens waarvan de overheid zelf voorstelde om deze retroactief in te stellen.
  5. De nieuwe regeling verenigingswerk was lang onduidelijk. De volledige wetgeving inzake de nieuwe regeling was pas gekend op 6 mei 2022. Daarnaast was de aangiftetool (aanpassing van de website www.verenigingswerk.be) pas beschikbaar op 7 april 2022. Vroeger was het dus niet mogelijk aan de slag te gaan met het vernieuwde artikel 17. Deze vaststellingen leiden ertoe dat de betrokken werkgevers zich in een toestand van onoverwinnelijke rechtsdwaling bevonden, tijdens de geciteerde referteperiode.
  6. De website van de RSZ bevat weinig informatie en maakt geen duidelijke melding van de werkgeversverplichtingen, waaronder de arbeidsongevallenverzekering.
  7. Verzekeringsmaatschappijen waren quasi niet op de hoogte van deze nieuwe regeling en de werkgeversverplichting inzake de arbeidsongevallenverzekering. De meeste spelers op de verzekeringsmarkt wisten niet hoe ze hierop moeten inspelen en/of bieden het ook niet aan, waardoor het in de praktijk effectief onmogelijk was om tijdens de referteperiode tijdig een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunnen zij onmogelijk een verzekeringscontract opstellen met anti-datering voor de eerste maanden van het jaar.
  8. Tenslotte wordt ook vastgesteld dat ingevolge de laattijdige publicatie van de arbeidsrechtelijke regelgeving in april 2022 het de facto onmogelijk was om tijdens de geciteerde referteperiode “op voorhand”, met name vóór de aanvang van de tewerkstelling enige arbeidsovereenkomst te sluiten. Niettemin werd in een latere fase het bevel van de bevoegde overheid gevolgd om ingevolge de retroactieve inwerkingtreding van de desbetreffende regelgeving het sluiten van de desbetreffende arbeidsovereenkomsten ook retroactief te regulariseren, en dit zelfs met een retroactieve Dimona-aangifte.