Loonstijging van 1,1% en 4 andere cao's afgesloten in november

Werkgevers

In maart 2021 bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord voor de Vlaamse social profit sector, het zogenaamde zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord (ofwel 'VIA 6'). Maar het werk was nog niet rond: vervolgens startten onderhandelingen over de concrete cao's. Na lang onderhandelen, werden in november 2021 5 cao's ondertekend.
Hieronder lees je wat deze 5 cao's voor jouw sportfederatie betekenen.

  • Cao 1: 1,1% loonstijging

Deze cao voorziet een loonstijging van 1,1% voor alle werknemers van onder andere sportfederaties. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021. Je sportfederatie moet de loonstijging nog dit jaar uitbetalen en ontvangt extra VIA-middelen om deze loonstijging te dekken.

Lees meer op de website van Sociare

  • Cao 2: toepassingsgebied eindejaarspremie aangepast

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden een nieuwe cao eindejaarspremie. Het toepassingsgebied van die cao wordt nu aangepast, maar dat heeft geen invloed op sportfederaties aangezien sportfederaties reeds onder het toepassingsgebied vielen.

  • Cao 3: verdeling kwaliteitsmiddelen

Deze cao bepaalt dat de kwaliteitsmiddelen in het kader van digitalisering en professionalisering worden toegevoegd aan de andere middelen organisatiesteun. Je zal dus merken dat de middelen die je jaarlijks voor organisatiesteun ontving, verhogen.

Lees meer op de website van Sociare

  • Cao 4: 3 weken aaneensluitend verlof

Deze cao creëert het recht voor werknemers om een aaneensluitende periode van 3 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Dit recht geldt gedurende het hele jaar.

Lees meer op de website van Sociare

  • Cao 5: vorming

Als je organisatie meer dan 10 voltijdse equivalenten telt, dan ben je gebonden aan bepaalde vormingsinspanningen. Je moet dan op jaarbasis voor het collectief van de werknemers een minimaal aantal opleidingsdagen voorzien. Deze cao voorziet dat dit aantal opleidingsdagen de komende jaren voorzichtig stijgt voor sportfederaties met minstens 20 vte's.

Lees meer op de website van Sociare

Heb je hier vragen over? Contacteer dan onze werkgeversfederatie Sociare. De Vlaamse Sportfederatie voorziet (en betaalt) voor alle aangesloten erkende of gesubsidieerde sportfederaties lidmaatschap bij Sociare. Maak dus zeker gebruik van hun dienstverlening rond werkgeversmaterie.

Je mag bij vragen ook steeds Pieter Hoof (pieter@vlaamsesportfederatie.be) in copy plaatsen, zodat we met de Vlaamse Sportfederatie vragen van onze leden mee kunnen opvolgen.