Inspraak

Onze leden hebben inspraak in het beleid van de Vlaamse Sportfederatie via volgende klankbordgroepen en inspraakmomenten:

 • Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit 12 vertegenwoordigers van de aangesloten sportfederaties, waarbij elke groep een representatieve vertegenwoordiging heeft: 7 USF-bestuurders, 4 MSF-bestuurders, 1 OSV-bestuurders. In de Algemene Vergadering heeft elk lid een stem.
   
 • In 2019 startten we met een nieuw concept: de Meetup! 
  De oude overlegstructuur binnen de Vlaamse Sportfederatie (de 'celvergaderingen') hield op met bestaan. Het bestuursorgaan wil volop inzetten op het informeren van de leden over de werking en vertegenwoordigingsmandaten, en die goed afstemmen op de leden. Omdat interactie hier een duidelijke meerwaarde biedt, starten we een info- en klankbordmoment op voor de voorzitter en directeur van elke aangesloten sportfederatie en organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding. De Meetup focust op onze vertegenwoordigingsdossiers van en biedt ook ruimte voor netwerking. 
   
 • Jaarlijks houdt de Vlaamse Sportfederatie meerdere bevragingen bij en inspraakmomenten met haar leden over specifieke thema's.
   
 • Via een federatiebezoek trachten we de band met onze leden te versterken. We komen jaarlijks, op verzoek van een federatie of op eigen initiatief, op bezoek bij ongeveer twintig leden. We bekijken tijdens het gesprek welke specifieke noden de federatie heeft, leggen onze dienstverleningsmogelijkheden uit en vragen algemene input voor onze werking.
   
 • Uiteraard kunnen leden dagelijks bij ons terecht met vragen, bekommernissen,...
   

Terug naar overzicht  ›