Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen en verkopen vanwege vzw Vlaamse Sportfederatie aan sportorganisaties en andere klanten. De medecontractant erkent, door het loutere feit van een bestelling of aankoop, kennis ervan te hebben genomen en ze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Identificatie en contactgegevens van de organisatie

Algemeen

De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering. Bepaalde diensten of producten van de Vlaamse Sportfederatie zijn betalend. In dat geval staat de kostprijs vermeld voor leden en niet-leden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en verzendingskosten (tenzij anders vermeld). Als er meer interesse is dan plaatsen om deel te nemen, krijgen leden voorrang op niet-leden om deel te nemen.

Betalingsvoorwaarden

Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van de Vlaamse Sportfederatie, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht. Behoudens anders uitdrukkelijk bepaald, bedraagt deze betalingstermijn 30 dagen.

Vragen of opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden aan boekhouding@vlaamsesportfederatie.be.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege een nalatigheidsintrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de 20ste dag na de eerste herinnering. Bovendien wordt volgende forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht:

  • 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra vergoeding;
  • 2de herinnering wordt verstuurd met een forfaitaire schadevergoeding van € 5 bovenop het origineel bedrag;
  • 3de herinnering wordt verstuurd met een forfaitaire schadevergoeding van € 10 bovenop het origineel bedrag;
  • Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra forfaitaire schadevergoeding van € 10 per herinnering;
  • Indien de herinneringen geen gevolg krijgen, wordt het dossier doorgegeven aan een raadsman ter invordering.

Deze forfaitaire schadevergoeding en nalatigheidsintrest wordt geplafonneerd, conform de Wet van 4 mei 2023, die Boek XIX toevoegt aan het Wetboek Economisch Recht (WER). 

Levering

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging en voor zover de betaling volledig is. Vertraging bij de levering kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de overeenkomst, noch de betaling van een schadevergoeding, met zich meebrengen. Indien het niet mogelijk is om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.

De bestelde producten worden geleverd op risico van de koper. Klachten of bezwaren nopens gedane leveringen dienen, om met geldigheid onderzocht te kunnen worden, schriftelijk en aangetekend gedaan binnen de acht dagen na de levering of, in geval van verborgen gebreken, binnen de acht dagen na de ontdekking ervan en ten laatste zes maanden na de levering.

Herroeping

Ingeval van ‘verkoop op afstand’ zoals bedoeld in art. VI.47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht heeft de koper gedurende veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de aankoop, het recht om van de aankoop af te zien. Desgevallend worden de goederen in hun oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd teruggestuurd.

Voor evenementen waarvoor ingeschreven werd via de website geldt deze herroepingstermijn zonder afbreuk te doen aan de specifieke annuleringsvoorwaarden voor evenementen hierna bepaald.

Intellectuele eigendom

De Vlaamse Sportfederatie blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar website en al haar producten, alsook enig ander element waarop een intellectueel eigendomsrecht rust. Het is bovendien verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Vlaamse Sportfederatie, rechtstreeks dan wel via een derde, enig onderdeel van deze producten geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden op eender welke drager (op papier of digitaal).

Portretrecht

Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie, dan geef je toestemming dat er tijdens het evenement foto's genomen worden.

Van webinars kan eventueel een opname gemaakt worden om deelnemers in staat te stellen deze terug te bekijken. Dit zal steeds vooraf aangegeven worden, en bij het starten van de opname nogmaals vermeld worden. Het staat iedereen vrij microfoon en/of camera uit te schakelen. Indien het platform dit toelaat wordt enkel een opname gedaan van de persoon die de webinar geeft.

Als deelnemer verklaar je je akkoord dat de Vlaamse Sportfederatie deze beelden online mag publiceren. Lees de volledige verklaring rond portretrecht op onze website. Als je bezwaar maakt tegen een specifiek beeld, dan kan je dat melden via info@vlaamsesportfederatie.be en kan het beeld verwijderd worden.

Persoonsgegevens

De Vlaamse Sportfederatie bewaart en verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, zoals nader omschreven in onze Privacy Policy. Wanneer je een formulier indient via de website van de Vlaamse Sportfederatie dan worden je gegevens enkel voor interne werking en rapportering gebruikt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Netwerken tussen medewerkers van federaties is een belangrijk onderdeel van een goede werking van de sportsector. Schrijf je in voor een evenement (traject/bijscholing) van de Vlaamse Sportfederatie dat specifiek gericht is op federatiemedewerkers, dan wordt daarom je naam en professioneel emailadres opgenomen in een deelnemerslijst die toegankelijk is voor de deelnemers. Als je dit niet wenst, dan kan je dat melden via info@vlaamsesportfederatie.be met verwijzing naar het bewuste evenement.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Voorwaarden voor evenementen

Attest van deelname

Een attest van deelname wordt enkel afgeleverd aan deelnemers die aanwezig zijn op het evenement. Deelnemers die achteraf een opname bekijken kunnen hiervoor geen attest van deelname bekomen.

Annulering

Voor bepaalde evenementen aangeboden door vzw Vlaamse Sportfederatie is een voorafgaandelijke inschrijving verreist (o.a. webinars, bijscholingen, begeleidingen, …). Deze inschrijving is bindend en kan alleen geannuleerd worden volgens de toepasselijke annuleringsvoorwaarden.

Tenzij andere annuleringsvoorwaarden worden vermeld bij het evenement, gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden:

  • Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie en je kan niet aanwezig zijn, dan kan je dit tot 20 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk laten weten aan info@vlaamsesportfederatie.be. Je hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je de betaling al overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort.
  • Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie en je laat tussen 20 kalenderdagen en 10 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk weten aan info@vlaamsesportfederatie.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan blijft 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, het eventueel teveel betaalde deelnamebedrag wordt dan teruggestort. Dit omdat de Vlaamse Sportfederatie reeds de nodige kosten maakte.
  • Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Sportfederatie en je laat minder dan 10 kalenderdagen voor het evenement of helemaal niet schriftelijk weten aan info@vlaamsesportfederatie.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 100% van het deelnamebedrag of wordt 0% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat de Vlaamse Sportfederatie reeds de nodige kosten maakte.

Abonnement en jaarlicentie

Een jaarlicentie loopt voor 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging en voor zover de betaling volledig is. Deze licentie geeft je recht om brochures online te lezen en documenten te downloaden.

Specifieke voorwaarden Clubgrade

  • Tijdens een Clubgrade traject worden, behalve de contactgegevens van de betrokkenen van de organisatie, geen persoonsgegevens uitgewisseld tussen de organisatie en de begeleider. Als dit toch nodig zou zijn, wordt op eenvoudig verzoek een verwerkingsovereenkomst opgemaakt met de organisatie.

Wijzigingen

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 11/12/2023.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie