E-mail disclaimer

NEDERLANDS

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bedoelde bestemmeling(en).

Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de bedoelde bestemmeling(en) is verboden, tenzij met toestemming van de afzender.

Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen, het materiaal van je computer te verwijderen en er geen kopies van te behouden/maken.

Bedankt voor je medewerking.

 

FRANÇAIS

Le présent e-mail ainsi que ses annexes éventuelles peuvent contenir des informations confidentielles et/ou protégées par des droits de propriété intellectuelle, et sont destinés à l'usage exclusif du (des) destinataire(s) visé(s).

Toute utilisation (notamment mais non exclusivement pour la reproduction, la communication ou la distribution totale ou partielle sous quelque forme que ce soit) de leur contenu par des personnes autres que le(s) destinataire(s) visé(s) est interdite.

Si vous avez reçu cet e-mail par erreur, veuillez en informer l'expéditeur soit par téléphone soit par e-mail, et supprimer de tout ordinateur les données y afférentes et n’en produire/sauvegarder aucune copie.

Merci de votre collaboration.

 

ENGLISH

This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected by intellectual property rights and are intended for the sole use of the intended recipient(s).

Any use of the information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, communication or distribution in any form) by persons other than the intended recipient(s) is prohibited.

If you have received this e-mail in error, please don’t keep/produce any copies but notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the material from any computer.

Thank you for your cooperation.

 

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 12/03/2021.
Dernière mise à jour 12/03/2021.
Last update 12/03/2021.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie