Decreet georganiseerde sportsector

Sinds 2017 is voor de sportfederaties een nieuw decreet van toepassing: het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (10 juni 2016). De Vlaamse Sportfederatie wil de impact voor de sportfederaties binnen dit decreet, en de daaraan gelinkte regelgeving, op de voet opvolgen en waar nodig wegen op de belangen van haar leden. Welke stappen zetten we in dit dossier?


Midden 2018 zijn volgende wijzigingen gebeurd, met een directe link naar het decreet op de sportfederaties:

 • Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector is gewijzigd. Tot eind 2020 bleven de 6 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (gesubsidieerde sportfederaties), zonder decretale basis. Het decreet bepaalde  immers dat "een integriteitsbeleid voeren" en "een aanspreekpunt integriteit organiseren" vanaf 1 januari 2021 subsidiëringsvoorwaarden zijn.  Vanaf 1 januari 2021 werden de 7 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag subsidiëringsvoorwaarden: de zes bestaande, uitgebreid met een zevende rond sportclubondersteuning op het vlak van SGG. De Vlaamse Sportfederatie nam de lead in de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan, het Vlaamse Sporttribunaal, zodat de sportfederaties aan de maatregel rond het opzetten van een tuchtrechtelijk systeem kunnen voldoen. 

Ondersteuning

Elke gesubsidieerde sportfederatie en OSV kreeg via Sport Vlaanderen een dossierbeheerder die instaat voor de begeleiding en ondersteuning. De Vlaamse Sportfederatie biedt complementair ondersteuning, voornamelijk via haar helpdesk en producten (bijvoorbeeld rond goed bestuur). 

Standpunt

We houden de vinger aan de pols via een continue evaluatie van het decreet en de daaraan gelinkte regelgeving die een impact heeft op de sportfederaties.

 • In 2017 en eind 2018 hield de Vlaamse Sportfederatie een bevraging bij haar leden over de impact van het nieuw decreet. De resultaten van beide impactbevragingen vormden de basis voor ons Memorandum, dat we grondig bespraken met beleidsmakers. 
   

 • In de beleidsnota Sport van minister Weyts werd een eerste evaluatie van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van georganiseerde sportsector aangekondigd. Positief, want als één van de belangrijkste punten in ons Memorandum vroegen we om het decreet in al zijn aspecten te onderzoeken, waar nodig te wijzigen in functie van een optimalisatie en verdere correcte beleidsopties mogelijk te maken.
   

 • De Vlaamse Sportfederatie nam in 2019 het initiatief om een eerste fase op te starten binnen het proces van een evaluatie van het decreet. Vanuit de sportfederaties kwamen we tot enkele gedragen consensuspunten die we eind maart 2020 bespraken met Sport Vlaanderen en het kabinet sport ('quick wins'). Tijdens dat overleg gaven Sport Vlaanderen en het kabinet sport aan dat er op korte termijn werk gemaakt wordt van de quick wins die geen wijziging in regelgeving vereisen. En dat men dus de mogelijkheden tot aanpassingen bekijkt binnen de huidige regelgeving. De Vlaamse Sportfederatie volgt deze verder op met Sport Vlaanderen.
   

 • De 'quick wins' zijn voor de Vlaamse Sportfederatie verre van een eindpunt. In de tweede fase, die in het voorjaar 2020 begon, gingen we over naar een grondige evaluatie van het decreet met het oog op wijzigingen. In het Memorandum kondigden we dan ook aan om hierbinnen als sector voorstellen te formuleren op vlak van effectieve competentie- en bevoegdheidsafbakening die de complementariteit van diverse types sportfederaties onderschrijft. 
   

 • Het kabinet heeft ondertussen aangegeven dat ze een insteek verwachten van de Vlaamse Sportfederatie rond deze evaluatie. De Vlaamse Sportfederatie wou dit grondig voorbereiden en heeft daarom in juli 2020 een uitgebreide bevraging gelanceerd. De resultaten van deze bevraging werden door een werkgroep verder geanalyseerd en besproken, met het oog op een een gedragen voorstel waarmee we de onderhandelingen kunnen aanvatten rond de evaluatie van het decreet. 
   

 • Op 13 oktober 2020 presenteerde de werkgroep haar visienota aan alle algemene directeurs van de sportfederaties. Deze visienota werd gedragen door de leden van de Vlaamse Sportfederatie en werd op 15 oktober 2020 voor een eerste keer toegelicht aan Sport Vlaanderen.  
   

 • De Vlaamse Sportfederatie heeft in het voorjaar van 2021 een gemeenschappelijk standpunt inzake de evaluatie van het decreet overgemaakt aan Sport Vlaanderen en het kabinet. Daarnaast hebben zowel de unisportfederaties, de multisportfederaties als de OSV's elk een aanvullende nota met eigen aandachtpunten bezorgd.
   

 • In juli 2021 keurde de Vlaamse regering een visienota goed voor een wijziging van het decreet georganiseerde sportsector. De nota bevatte verschillende werven: multisportfederaties, unisportfederaties, rationalisatie, beleidsfocussen en andere werven. De Vlaamse Sportfederatie bezorgde deze nota, samen met concrete nota's per werf, aan haar leden. Eind augustus 2021 organiseerde de Vlaamse Sportfederaties een infomoment voor directeurs van sportfederaties en osv's waarop feedback op de nota's besproken werd.
   

 • In september en oktober 2021 vond frequent overleg plaats tussen Sport Vlaanderen, het kabinet sport en de Vlaamse Sportfederatie om wijzigingen in het decreet verder vorm te geven binnen de contouren van de visienota. Dat leidde tot een ontwerptekst van decreet die de Vlaamse Sportfederatie op 12 november 2021 aan haar leden bezorgde.
   

 • Op 18 november gaf het beleid een toelichting bij de ontwerptekst van decreet aan de Vlaamse Sportraad. Op 19 januari gaf de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring aan de ontwerptekst. Na deze eerste goedkeuring doorliep het decreet nog een uitgebreide advies- en goedkeuringsprocedure. Zo gaven de Vlaamse Sportraad en de Raad van State nog advies waarna de tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse regering volgde op 25 februari 2022. Het dossier verhuisde nadien naar het parlement voor definitieve goedkeuring.

 • Op 30 maart werden de wijzigingen aan het decreet in de commissie Sport toegelicht door de minister. Op 21 april zal de Vlaamse Sportfederatie gehoord worden door de commissie waarna de bespreking en stemming zal volgen.

Contact

Heb je suggesties? Of vragen?
Neem contact op met Robin Ramakers via robin@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.