Begrotingstips op lokaal niveau

Politici kunnen een belangrijke rol spelen om de georganiseerde sportsector te versterken én zo de positieve effecten op economie, gezondheid en welzijn te capteren.

Wij geven begrotingstips mee op lokaal niveau waarmee echt het verschil gemaakt kan worden.

  1. Zet in op extra investeringen infrastructuur
  2. Zet in op extra middelen
Afbeelding
Lokaal

1. Zet in op extra investeringen 

in sportinfrastructuur (luchtzuiverheid + nieuwe infrastructuren in functie van groei) 

De afgelopen 2 coronajaren hebben het belang van gezonde lucht zeer duidelijk gemaakt en het is dan ook logisch dat er permanente eisen komen rond luchtzuiverheid in o.a. sportinfrastructuren. Het hoeft echter geen betoog dat een groot deel van de huidige sportinfrastructuren op dit moment nog niet kan garanderen dat alle strenge eisen inzake luchtzuiverheid gaan gerealiseerd worden.  

  • Het is daarom noodzakelijk dat er op korte termijn extra middelen worden geïnvesteerd in het renoveren van deze infrastructuren en in goede luchtkwaliteit. Dit zijn echter zeer ingrijpende investeringen die niet enkel door de clubs en/of sportinfrastructuurbeheerders kunnen gedragen worden. We vragen daarom dat de lokalen besturen, samen met de Vlaamse overheid, een investeringsprogramma opzetten en mee financieren zodat op een termijn van 1 tot 15 jaar alle sportinfrastructuur kan voldoen aan de nieuwe eisen inzake luchtkwaliteit. 
  • Naast de investeringen in de renovatie van bestaande sportinfrastructuren dient er ook blijvend geïnvesteerd te worden in nieuwe sportinfrastructuren, zodat clubs in staat zijn om het stijgend aantal leden op te vangen en hen een kwaliteitsvol aanbod te bieden. 

2. Zet in op extra middelen 

voor lokale subsidiereglementen met nadruk op jeugdwerking, gekwalificeerde trainers, inclusie  

Veel lokale besturen ondersteunen de lokale sportclubs via een subsidiereglement. Dit juichen we als sector zeker toe. De vraag naar steeds meer professionalisering klinkt echter steeds luider. De clubs willen hier zeker in mee gaan, maar financieel is er dikwijls een probleem om het te realiseren. De extra kosten voor gekwalificeerde trainers, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, het inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdwerking vergen steeds maar hoger financiële inspanningen.

  • De lokale besturen kunnen de clubs hierbij helpen door deze kwaliteitseisen op te nemen in hun lokale subsidiereglementen en hier de nodige middelen voor te voorzien.  

voor clubs om te werken aan professionalisering/versterking van het bestuur (bv. door Clubgrade

De verhoogde vraag naar kwaliteit en professionalisering van onze sportclubs vraagt ook steeds meer kennis van de mensen die de clubs leiden. Die kennis is niet altijd voorhanden in de clubs en de bestuurders hebben daarom nood aan extra ondersteuning om de club verder uit te bouwen.

  • De lokale besturen kunnen de clubs hierbij helpen door tussen te komen in de kosten van externe begeleidingstrajecten die de clubs willen aangaan om hun werking verder te professionaliseren. 
     

Terug naar overzicht ›