Antwoorden op GDPR-vragen van betrokkenen

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

De betrokkenen personen in de verwerkingen van je sportorganisatie hebben verschillende rechten. Als een betrokken persoon je sportorganisatie een vraag stelt op basis van zijn rechten, moet je sportorganisatie hier een correct gevolg kunnen aan geven.

Volgende rechten van de betrokkene staan uitgeschreven in de artikelen 13 tot 22 van de GDPR-Verordening:

 • Recht op informatie: de betrokkene heeft recht op het verkrijgen van bepaalde informatie zoals onder meer de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond, enz.
 • Recht op inzage en kopie: de betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, en om in zijn/haar gegevens inzage te krijgen. Daarnaast mogen onder meer ook de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers, de duur van het bijhouden van de gegevens, enz. opgevraagd worden. Ook een kopie van alle op hem/haar betrekking hebbende gegevens kan kosteloos opgevraagd worden.
 • Recht op aanpassing: de betrokkene heeft het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om onjuiste persoonsgegevens recht te zetten.
 • Recht op bezwaar: de betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
 • Recht op verwijdering (om vergeten te worden): de betrokkene heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om te vragen dat zijn/haar gegevens gewist worden.
 • Recht op intrekken van toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd was op de rechtsgrond toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene deze toestemming steeds intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.
 • Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering: de betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar aanzienlijk treft.
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen (bv. een onrechtmatige verwerking waarbij de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,…) heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen.
Afbeelding
GDPR Rights

In de privacyverklaring (zie stap 5) worden al deze rechten van de betrokkene toegelicht.

Voor de meest voorkomende acties, aangevraagd door betrokken personen, moet een interne procedure (draaiboek) worden opgesteld. In die procedure worden volgende vragen beantwoord:

 • Wordt een ontvangstmelding verstuurd?
 • Wie van de organisatie zal antwoorden?
 • Wie van de organisatie wordt betrokken (vb. clubs of federatie)?
 • Welke gegevens of acties worden intern verzameld?

Om de rechten van betrokkenen uit te voeren, is in een aantal gevallen een identificatie van de betrokkene noodzakelijk. Zo ben je zeker dat je met de juiste persoon aan de andere kant van de lijn zit.

Wees echter voorzichtig bij het opvragen van een copy van de identiteitskaart. Dit kan aanzien worden als een overdreven vorm van identificatie, waarvoor al boetes werden uitgeschreven. Zeker als iemand zich kan identificeren op een eigen online platform is bijkomende identificatie meestal niet nodig.

Lees er meer over in volgende  artikels: 

Ook in dit stappenplan
Privacy
Doorloop de verschillende stappen om de werking van je sportorganisatie in kaart te brengen en de documentatie ...
Privacy
Geef je persoonsgegevens door aan anderen? Doe het op een correcte manier
Privacy
Er is iets fout gelopen met de persoonsgegevens in de sportorganisatie. Wat nu?