Hoe kan een vzw ontbonden worden?

Vzw
Wijzigingen
Sportclubs

Er zijn een aantal manieren waarop je je vzw kan stopzetten. Zo is het mogelijk dat de leden van de AV vrijwillig beslissen om de vzw te ontbinden. Maar het is ook mogelijk dat de ontbinding een sanctie is voor het niet naleven van bepaalde vormvereisten of plichten. Welke verschillende vormen van ontbinding bestaan er?

Vrijwillige ontbinding - Gewone procedure

De gewone procedure voor een vrijwillige ontbinding van de vzw verloopt via twee algemene vergaderingen (2 akten).

Eerste algemene vergadering

 1. Je roept op een correcte manier een bijzonder algemene vergadering samen en je voegt een agenda toe waar het punt ‘ontbinding vzw’ op vermeld is. 
 2. Op de AV moet 2/3e van de leden vertegenwoordigd zijn. De beslissing tot ontbinding moet door ten minste 4/5e van de vertegenwoordigde leden gesteund worden. Onthoudingen tellen niet mee in teller of noemer.
 3. Duid een of meerdere vereffenaar(s) aan met een gewone meerderheid.
 4. Bepaal de bestemming van het netto-actief indien dit niet wordt bepaald in de statuten.
 5. De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg:
 • De jaarrekening moet nog een laatste keer neergelegd worden.
 • Ook de rechtspersonenbelasting dien je nog een laatste keer in.

6. De beslissing tot ontbinding betekent tenslotte het einde van het mandaat van de bestuurders. Daardoor moet hen kwijting verleend worden indien de leden besluiten dat zij hun mandaat goed hebben uitgevoerd.

Grote vzw's moeten voldoen aan bijkomende formaliteiten zoals het aanstellen van een commissaris.

De taak van de vereffenaar

Na de bijzondere algemene vergadering is het aan de vereffenaar om de vereffening van de vzw te regelen. De vereffenaar heeft volgende taken:

 • Betalen van alle schuldeisers (openstaande facturen)
 • Stopzetten van lopende contracten (huur, webhosting, bankrekening, abonnementen...)
 • Te gelde maken van het actief (innen van facturen, openstaande lidgelden...)
 • Het netto-actief bestemmen zoals bepaald in de statuten of op de AV
 • In het geval van een negatief saldo maakt de vereffenaar een plan van verdeling op ter goedkeuring van de schuldeisers
 • Financieel verslag opmaken en neerleggen op de zetel (minstens 1 maand voor de AV)

Opgelet!

 • Alle documenten die uitgaan van de vzw moeten vermelden dat de vzw in vereffening is
 • De naam en de zetel van de vzw mogen niet meer gewijzigd worden tijdens de vereffening

 Tweede algemene vergadering

Het bestuursorgaan organiseert een tweede bijzondere algemene vergadering. Te vermelden op de agenda: 'vereffening vzw'. Op die algemene vergadering wordt het financieel verslag van de vereffenaar voorgelegd ter goedkeuring. De AV heeft vervolgens twee afzonderlijke beslissingen te nemen:

 • Goedkeuring van de rekeningen
 • Kwijting van de vereffenaar

De beslissing tot ontbinding moet vervolgens neergelegd en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 

Bekendmaking Belgisch Staatsblad

Om een vzw te ontbinden, vul je volgende zaken in:

 • Aanvraagformulier 1 (in drievoud) 
  • Luik A: 1°, 2°, 3° en 4°

  • Luik B: Invullen (= tekst met beslissing dat er ontbonden wordt, vereffenaar aangeduid en afgesloten wordt) 

  • Luik C: Niet invullen

 • Aanvraagformulier 2 (in drievoud) 

  • Luik A: 1° en 2°a) 

  • Luik C: 4° (bestuurders ontslaan (E) + vereffenaar(s) benoemen en ontslaan), (5°), 8°​ en 9°

Naast de aanvraagformulieren bezorg je de ondernemingsrechtbank ook een kopie van het verslag van beide algemene vergaderingen (in tweevoud) en een bewijs van betaling van de publicatiekosten.

Afbeelding
administratie

De beslissingen van beide algemene vergaderingen moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De neerlegging gebeurt via de griffie van de ondernemingsrechtbank en dit binnen de 30 dagen na de AV. ​ 
De publicatie moet volgende zaken vermelden:

 • De plaats waar de boeken van de van de vzw worden neergelegd en bewaard voor minstens 5 jaar. De algemene vergadering beslist hierover.
 • De uittreksels van benoeming en beëindiging van het mandaat van de vereffenaar (naam, voornaam en woonplaats).

Vrijwillige ontbinding - nieuwe procedure

Naast de gewone procedure in 2 akten kan je onder de juiste voorwaarden ook kiezen voor de verkorte procedure in 1 akte.

Het moet duidelijk zijn dat alle schulden ten aanzien van leden en derden terugbetaald zijn en dat er nadien nog voldoende netto-actief over zal blijven. Een bedrijfsrevisor of externe accountant moet dit bevestigen in een verslag. Indien bepaalde schuldeisers een openstaande schuldvordering hebben maar akkoord gaan met de ontbinding en vereffening van de vzw in één akte, moet dit schriftelijk akkoord opgenomen worden in het verslag.

Vervolgens roept het bestuursorgaan een bijzonder algemene vergadering bijeen met agendapunt "ontbinding en vereffening vzw in één akte".

Regels voor de algemene vergadering:

 • Alle leden moeten aanwezig zijn
 • Het bestuursorgaan maakt een toelichting op omtrent de ontbinding en vereffening in 1 akte en duiden dit op de AV
 • De leden stemmen met unanimiteit/eenparigheid
 • De leden bepalen de bestemming van het netto-actief indien dit niet werd bepaald in de statuten
 • De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg:

  • De jaarrekening moet nog een laatste keer neergelegd worden.
  • Ook de rechtspersonenbelasting dien je nog een laatste keer in.
 • De beslissing tot ontbinding betekent tenslotte het einde van het mandaat van de bestuurders. Daardoor moet hen kwijting verleend worden indien de leden besluiten dat zij hun mandaat goed hebben uitgevoerd.

De beslissing tot ontbinding moet vervolgens neergelegd en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.  Zie hierboven voor meer info.

Ontbinding van rechtswege

Een vzw kan van rechtswege ontbonden worden indien;

 • de bepaalde duur verstreken is
 • of, indien een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde verwezenlijkt is, die opgenomen werd in de statuten.

De vzw treedt in dit geval onmiddellijk in vereffening.

Gerechtelijke ontbinding

Als een vzw de wettelijke verplichtingen niet naleeft, dan kan ze als sanctie ontbonden worden. Wat zijn de mogelijke schendingen die tot ontbinding kunnen leiden?  

 • de vzw is niet in staat om haar verbintenissen na te komen
 • de vzw telt minder dan twee werkelijke leden 
 • de middelen van de vzw worden gebruikt in strijd met het statutaire doel 
 • schending van artikel 1:2 WVV of handeling in strijd met het WVV, de openbare orde of in strijd met de eigen statuten
 • de vzw legt geen jaarrekening neer binnen de 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar

De rechtbank zal de onmiddellijke sluiting van de vereffening bepalen of, één of meerdere vereffenaars aanstellen.

 

Afbeelding
skiër
Begeleiding over dit thema
De wondere wereld van de vzw. Je kan er makkelijk in verdwalen als sportclub. Hulp nodig? Onze expert helpt je op weg.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Maak je keuze tussen de klassieke manier of de oprichting via e-griffie.
Vzw
Vragen rond het vzw-statuut? Oprichting, jaarlijkse verplichtingen of ontbinding: het komt in deze brochure allemaal aan bod!
Digitalisering
Mag je je leden ook schriftelijk of digitaal samenroepen? Ja, dat mag!