Wat te doen na je algemene vergadering?

Vzw
Algemene vergadering
Sportclubs

De agenda zal uiteraard bepalen welke stappen je nog moet nemen na afloop van de algemene vergadering. Hou deze zaken zeker in het oog!

 • Worden volgens jullie statuten bestuurders voor onbepaalde duur benoemd? Zijn er nieuwe bestuurders benoemd of namen bepaalde bestuurders ontslag? Laat het publiceren in het Belgisch Staatsblad en vul het UBO-register aan.
   
 • Worden volgens jullie statuten bestuurders voor bepaalde duur benoemd? Ga dan na of de duur van het mandaat nog niet verstreken is. Is dat het geval, dan moesten de bestuurders (indien mogelijk) herbenoemd worden door de AV. Daarna volgt uiteraard ook een publicatie in het Belgisch Staatsblad.
   
 • De meeste sportverenigingen voeren een vereenvoudigde boekhouding. Een neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank is dus niet vereist. Het is voldoende om een kopie van de staat van ontvangsten en uitgaven en de toelichting neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank waar het verenigingsdossier van je vzw ligt. Veel mensen kennen deze documenten nog als de vroegere bijlage B en C, behalve de vervanging van de term 'goederen en diensten' door 'goederen' bleef deze inhoudelijk hetzelfde. De kopie van je jaarrekening kan afgegeven of opgestuurd worden. Betalen is niet nodig aangezien er geen publicatie volgt. Je legt deze neer binnen de 30 dagen na goedkeuring op de Algemene Vergadering.
   
 • Maak een verslag op van de AV (notulen). Indien er in de statuten (of intern reglement) iets bepaald is over het bezorgen van dit verslag aan de leden van de AV, dan hou je hier ook rekening mee. Let erop dat alle cruciale elementen (agendapunten) in het verslag terug te vinden zijn. Denk bv. aan de kwijting aan het bestuur, de goedkeuring van de jaarrekening en begroting, enz.
   
 • Stond er een statutenwijziging op de agenda? Vergeet deze dan ook niet te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
   
 • Gebeurden er wijzigingen aan de samenstelling van de AV (nieuwe werkende leden of werkende leden die ontslag namen)? Vul dit aan in het ledenregister (of register der effectieve of werkende Leden) dat je moet bijhouden op de zetel van je vereniging.

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Roep minstens 15 dagen vooraf je leden bijeen. Vergeet ook de andere stappen niet.
Vzw
Een kort overzicht van de verschillende leden van een vzw.
Vzw
Tijd om te stemmen! Afhankelijk van de beslissing die je wil maken, is een specifieke meerderheid nodig.