Fiscaal attest sportkamp

Financiën
Sportclubs
Sportfederaties

Als organisator van sportkampen kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal attest uit te reiken. Want ouders kunnen vaak een deel van de kosten (45%) recupereren via hun belastingaangifte. Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen. Wat moet je daarvoor nu precies doen?

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
  • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar (of 21 jaar) nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
 • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 • Het kind in kwestie moet fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige of voor de helft bij fiscaal co-ouderschap.
 • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
 • De gegevens moeten worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben.
 • Opvang door commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.
Afbeelding
teamspirit

Voorbeeld

David schrijft zijn dochter Emma in voor een kamp van maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 2022. Emma is jarig op donderdag 14 juli en wordt 14 jaar. David zal dus alleen de uitgaven van de eerste 3 dagen kunnen aangeven in de belastingaangifte in 2023.

Erkenning van de kinderopvang

Wanneer komen de uitgaven voor kinderopvang nu in aanmerking voor belastingvermindering? Daarvoor moet de instelling of opvangvoorziening erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door een openbaar bestuur. Bij een sportclub is dit meestal een lokaal bestuur en kan je dus een aanvraag indienen via de sportdienst van je gemeente. Gemeentes zijn autonoom bevoegd om sportclubs en -organisaties te erkennen en bepalen dus zelf de regels. Uiteraard moet de erkenning, subsidiëring of controle wel binnen de regels van de wet zijn en gericht zijn op de opvang van kinderen. Meer informatie over de voorwaarden lees je op de website van de FOD Financiën.

Nieuw modelattest

Het nieuwe attest (nr. 281.86) is beschikbaar gesteld sinds 27 januari 2022. Voor uitgaven van kinderopvang na deze datum is het nieuwe modelattest verplicht.

Als organisator van het sportkamp reik je een ingevuld attest uit aan de ouder. Je kan de aanvraag van elke ouder apart afwachten, of de attesten spontaan zelf opmaken. Het modelattest bestaat uit twee vakken. In tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moet het volledige attest ingevuld worden door de instantie of persoon die instaat voor de opvang. De gegevens van de organisatie die de kinderopvang doet, moeten bovenaan het attest vermeld worden. Als vzw vermeld je best ook je ondernemingsnummer.

Vervolgens bestaat het attest uit 2 vakken:

Vak I

 • Volgnummer van het attest.
  • Als instantie die het attest invult, kies je zelf hoe je het volgnummer vormt (cijfers en/of letters).
  • Doel is om in geval van twijfel te kunnen nagaan bij de instantie of een attest voorgelegd door de belastingplichtige overeenstemt met de gegevens bijgehouden door de instantie.
 • Hier verklaar je eerst dat jouw organisatie erkend is. Meestal zal dit gebeurd zijn door een lokaal openbaar bestuur. In dat geval kruis je optie 2 aan.
 • Onderaan vak I vermeld je dan de gegevens van de 'certificeringsinstantie'. Doorgaans zal dit de naam en het volledig adres van de gemeente of stad zijn.

Uitzondering: Als de 'certificeringsinstantie' zelf de opvang organiseert moet alleen vak II ingevuld worden. Bijvoorbeeld als de gemeente een sportkamp inricht.

Vak II

 • Gegevens van de schuldenaar: naam, voornaam en rijksregisternummer(*)
  • Schuldenaar is de persoon die normaal gezien gehouden is tot de betaling van de uitgaven voor kinderoppas en die de uitgaven betaalt of draagt.
 • Gegevens van het kind: naam, voornaam en rijksregisternummer(*)
 • Periode van de opvang
  • Je mag enkel het aantal opvangdagen invullen waarvoor de uitgaven tijdens het jaar zelf zijn betaald en waarop het kind effectief ook aanwezig was.
  • Het dagtarief moet je alleen vermelden indien het meer bedraagt dan het dagmaximum.
  • Het ontvangen bedrag is het bedrag dat daadwerkelijk betaald is in dat jaar.
   • Bijvoorbeeld: De opvang vindt plaats in 2022 en wordt betaald in 2023. Het bedrag moet je vermelden op het attest van het jaar 2023.
 • Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is de opvanginstantie te verbinden, al dan niet bij volmacht.

Elektronische aangifte

Sinds de publicatie van het nieuwe modelattest op 27 januari 2022 is het verplicht dit sjabloon te gebruiken. Daarbij hoort de verplichting om de gegevens ook op elektronische wijze te bezorgen aan de FOD Financiën. Op die manier zal de administratieve last voor de ouder verminderd worden omdat de attesten opgenomen worden in MyMinFin. Het invullen van de aangifte in de personenbelasting wordt dus vereenvoudigd.

Het digitaal doorsturen van de gegevens moet gebeuren vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben. De elektronische aangifte zal via Belcotax-on-web verlopen.

Je kan kiezen tussen twee manieren om de elektronische aangifte te doen:

 • rechtstreeks in Belcotax-On-Web
 • een XML-bestand aanmaken in Belcotax-on-web - aan te raden bij een groot aantal attesten

De Federale Overheidsdienst Financiën stelt hiervoor een handleiding en een voorbeelddocument ter beschikking.

Wijzigingen van leeftijd en bedrag

De voorwaarden voor de belastingvermindering voor uitgaven voor kinderopvang zijn begin 2021 gewijzigd.

Uitgaven van het jaar 2020 (aanslagjaar 2021)
 • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro.
 • De leeftijdsgrens van 12 jaar wordt opgetrokken tot 14 jaar, en van 18 jaar tot 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.
 • Het attest is geen verplicht document. Je kan ook werken met bewijsstukken.
Uitgaven van het jaar 2021 (aanslagjaar 2022)
 • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt opgetrokken tot 13,70 euro en zal jaarlijks geïndexeerd worden.
 • Wet van 27.12.2021 verhoogt het dagmaximum verder naar 14 euro met terugwerkende kracht voor 2021.
 • Voor activiteiten die plaatsvonden voor 27 januari 2022 mag je nog een oud attest gebruiken.
 • Na die datum moet je verplicht het nieuwe modelattest gebruiken.

(*)Het gebruik van het Rijksregisternummer voor fiscale attesten is voorzien krachtens artikel 314 WIB, en nu nog explicieter op basis van artikel 323/2 WIB.

De opvanginstanties hebben daardoor toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, zowel van de schuldenaar van de uitgaven als van het betrokken kind, te verzamelen, te verwerken en mee te delen, met als enig doel de identificatie in het kader van de elektronische verzending aan de administratie. Voor de identificatie van natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het voormelde register, zal het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden gevraagd.

De gegevens die bekomen worden voor het opmaken van het fiscaal attest mogen echter niet verder gebruikt worden voor andere doeleinden (bv ledenwerving, …), tenzij je daarvoor uitdrukkelijk het akkoord hebt gekregen van de betrokkenen. Het gebruik van het Rijksregisternummer blijft echter steeds beperkt tot de verwerking, noodzakelijk voor het afleveren van het fiscaal attest.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Financiën
De grens tussen wel of niet btw-plichtig is soms dun. We zetten alles duidelijk voor je op een rij.
Financiën
Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.
Financiën
Sportclubs organiseren activiteiten om extra geld in de clubkas te brengen. Hoe zit het met de btw op die ...