Veelgestelde vragen - nieuwe regeling verenigingswerk

Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Terug naar kennisbank ›


De nieuwe regeling verenigingswerk in 2022 blijft lang onduidelijk en roept dan ook heel wat vragen op.

Begin 2022 organiseerden we voor meer dan 1.200 deelnemers een gratis webinar met uitleg over de toepassing van de nieuwe regeling. We lijsten voor jullie hieronder de meest gestelde vragen op die uit het webinar kwamen. En we geven er een antwoord op. 

Toepassingsgebied

 • Is verenigingswerk 3.0 ook mogelijk voor feitelijke verenigingen?

Ja zeker. Op voorwaarde dat de feitelijke vereniging effectief als werkgever optreedt en door de bevoegde overheid werd erkend, of aangesloten is bij een erkende koepelorganisatie. Het doel van deze feitelijke vereniging moet betrekking hebben op sportinitiatie of het verstrekken van sportactiviteiten.

 • Kan je als gemeentebestuur of sportdienst ook gebruik maken van deze nieuwe regeling?

Ja, op voorwaarde dat het bestuur of sportdienst effectief als werkgever optreedt. Het doel moet betrekking hebben op sportinitiatie of het verstrekken van sportactiviteiten. Vermits deze organisaties zelf als overheid optreden, lijkt het logisch dat zij van deze regeling gebruik kunnen maken.

 • Bvba’s, cvba’s en nv’s komen niet in aanmerking voor de nieuwe regeling?

Deze worden niet expliciet uitgesloten, maar zij moeten wel door de bevoegde overheid worden erkend, of aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie. De erkenning is dus cruciaal. 

 • Bestuurders die ook actief zijn als trainer, kunnen zij de nieuwe regeling gebruiken?

Ja, maar zij kunnen alleen in hun hoedanigheid van trainer onder de nieuwe regeling vallen. Het mandaat van bestuurder kan dus niet 'afzonderlijk' worden bezoldigd. Best is om in dergelijke gevallen enkel een arbeidsovereenkomst met de trainer te sluiten.

 • Is er al duidelijkheid over het inzetten van buitenlandse trainers aan de hand van dit statuut?

Als zij in België als werknemer kunnen tewerkgesteld worden, is er in principe geen probleem. Via de Dimona-aangifte kan je een BIS identificatienummer opvragen voor een niet-inwoner van België.

 • Mag je trainers in het buitenland tewerkstellen?

Ja, maar let op! Als de detacheringsvoorwaarden zijn vervuld, moet een A1 certificaat aangevraagd worden bij de RSZ. Voldoe je niet aan één of meerdere voorwaarden, dan zal de nationale wetgeving van het land waar de activiteiten plaatsvinden het statuut bepalen, inclusief de daarbij horende rechten en verplichtingen.

 • (Brug)gepensioneerden komen ook in aanmerking voor deze regeling?

Bijkomende activiteiten in het kader van een brugpensioen (SWT: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) zijn strikt gereglementeerd. Hierbij dient te worden verwezen naar de instructies van de RVA. Globaal genomen komen deze erop neer dat cumuleerbare activiteiten in ieder geval moeten worden aangegeven. Activiteiten, die niet cumuleerbaar zijn (wat hier het geval meestal is) moeten ertoe leiden dat op de controle-kaart het overeenstemmende vakje zwart maken, of een aangifte indienen. Het is aangewezen om op voorhand contact op te nemen met de bevoegde uitbetalingsinstelling.

 • Is redder een functie die aansluit bij één van de beschreven categorieën?

De 'redder' staat niet uitdrukkelijk in de lijst van activiteiten, die onder de rsz-vrijstelling ressorteren. De RSZ beschouwt de functie 'redder' als niet toegelaten binnen artikel 17.

 • Blijft de 25-dagen-regel bestaan? Met andere woorden, is dit een vervanging of een uitbreiding van het huidige systeem onder artikel 17?

Dit is een uitbreiding.

Arbeidsovereenkomst

 • Moet je als werkgever aansluiten bij een arbeidsongevallenverzekering, een kinderbijslagfonds en een dienst preventie en bescherming op het werk?

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht. Het kinderbijslagfonds wordt sinds 1 januari 2019 zelf door de werknemer gekozen. Voor wat de welzijnswet betreft kan de club als werkgever onder de 20 werknemers zelf de hoedanigheid van preventieadviseur waarnemen. Gelet op de complexiteit van de regelgeving is het echter aangewezen om bij een externe preventiedienst aan te sluiten.

 • Kan je prestaties van voor de lanceringsdatum van de aangiftetool (7 april 2022) ook ingeven?

Ja, de tool laat het ook toe om retroactief prestaties te registreren die plaatsvonden tussen 1 januari en 7 april. Een nieuwe tewerkstelling moet je steeds vooraf aangeven. De tool werkt per kwartaal en laat het toe om wijzigingen aan te brengen in het huidige kwartaal en het vorige.

 • Is het mogelijk om de verplichte arbeidsongevallenverzekering te regelen via de federatie of moeten we dit zelf afsluiten?

Normaal gezien wordt de arbeidsongevallenverzekering op het niveau van de werkgever (sportclub) afgesloten.

Arbeidsduur

 • Als je bij meerdere clubs aan de slag gaat als verenigingswerker, moet je dan de uren samentellen om de maxima per jaar en kwartaal te respecteren?

Inderdaad. Deze worden trouwens in de rsz-tool geregistreerd.

Aangifte

 • Moet je voor de aangifte beschikken over een rsz-nummer?

Inderdaad, want de sportclub treedt als werkgever op. Je identificeren als werkgever doe je via de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur). Eerst ontvang je een voorlopig nummer. Na verwerking van de aanvraag ontvang je een een bevestigingsbrief van de RSZ en een definitief RSZ-nummer. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 weken.

 • Zal je nadien als sportclub een fiscale fiche moeten opstellen?

Inderdaad, na afloop van het fiscaal jaar moet de werkgever per verenigingswerker een fiscale fiche (281.27) opmaken. Meer info op deze pagina.

 • Welke tool moet ik gebruiken voor de aangifte en is deze al beschikbaar?

De aangifte van de prestaties gebeurt opnieuw via de website van de RSZ: www.verenigingswerk.be Het gaat om een Dimona-aangifte waarbij de uren worden geregistreerd. De applicatie is beschikbaar sinds 7 april 2022 via www.verenigingswerk.be.

Loon

 • Is het maximumloon van 6.390 euro bevestigd?

Ja, de fiscale regelgeving is gepubliceerd op 6 mei 2022. Dit bedrag is de maximale brutovergoeding en kan geïndexeerd worden. Eventuele vergoedingen voor de verplaatsingen maken ook deel uit van het brutobedrag van de belastbare inkomsten. In de loop van 2022 werd het maximale bruto bedrag geïndexeerd tot €6.540 en voor 2023 is de grens €7170 bruto per jaar.

 • Het maximale loon is geldig per kalenderjaar, maar als je actief bent bij meerdere verenigingen moet dit samengeteld worden?

Dat klopt. Het grensbedrag per jaar omvat alle bezoldigingen, die in uitvoering van deze nieuwe regelgeving worden toegekend. Ook eventuele inkomsten uit de deeleconomie gaan in dit grensbedrag worden opgenomen. Opgelet, je mag natuurlijk meer loon toekennen, maar dan gaat het fiscale voordeel verloren. De RSZ-vrijstelling blijft wel gelden.

 • Het loon is allesomvattend maar mag je daarnaast gemaakte kosten (a.d.h.v. een bewijsstuk) terugbetalen buiten het loon?

Dat klopt. De enige tolerantie werd door de minister van Financiën vermeld. Reële terugbetalingen zouden in ieder geval buiten het loonbegrip vallen. Zij kunnen dus op basis van bewijsstukken worden terugbetaald, zonder een impact op het maximale loonbedrag uit te oefenen. De toelichting omvat geen duidelijkheid over de forfaitaire kostenvergoeding. Normaal gezien, gebiedt de logica dat dergelijke kostenvergoeding – indien gebaseerd op correcte inschatting – ook gecumuleerd mag worden. Dit is echter nog niet expliciet bevestigd.

 • Hoe weet je met welk minimumloon je rekening moeten houden? Is dat uitgedrukt per uur of per maand?

De minimumlonen kunnen per uur en per maand worden uitgedrukt. Indien de club/federatie onder het PC 329.01 valt, dan moet in de collectieve arbeidsovereenkomsten van dit Paritair Comité worden nagegaan of deze werkgevers de desbetreffende CAO integraal moet toepassen. Deze kunnen immers minimumbarema’s omvatten. Valt men niet onder dergelijke CAO’s (vb. via een uitsluiting) dan ressorteert men onder het Gewaarborgd Gemiddeld Maandinkomen. Het bedrag van dit gegarandeerde minimum is beschikbaar via www.nar.be. Uiteraard beschikt het sociaal secretariaat ook over deze cijfers.

Cumul

 • Verlies je uitkering als werkloze of zieke door de aangifte van verenigingswerk?

Je mag een activiteit uitoefenen die is vrijgesteld van sociale bijdragen, op voorwaarde dat het gaat om de voortzetting van een lopende overeenkomst die al werd uitgeoefend voor de uitkeringsaanvraag. Daarnaast moet je ook een schriftelijke verklaring (formulier C44) bezorgen aan de RVA.

Als de overeenkomst niet voor de uitkeringsaanvraag is ingegaan, kan je geen uitkeringen genieten in de periode die gedekt is door de arbeidsovereenkomst.

In het geval van een arbeidsongeschiktheid moet steeds toelating gevraagd worden aan een adviserend arts, ongeacht het gaat om een voortzetting van een bestaande overeenkomst of niet.

 • Mag je vrijwilligerswerk en verenigingswerk combineren op hetzelfde moment binnen 1 club als het gaat om verschillende functies?

Ja, als het gaat over duidelijk verschillende taken.

 • Is er een combinatie mogelijk met het statuut als flexi-job?

In principe wel. Je mag immers bij twee verschillende werkgevers werken.

 • Kan je eerst het vrijwilligerswerk uitputten en dan overschakelen op verenigingswerk? Is er een vlotte overgang voorzien in beide richtingen of zijn er beperkingen?

In principe is een vlotte overgang mogelijk maar de RSZ zal niet aanvaarden als blijkt dat het opzet het omzeilen van de vrijstellingsvoorwaarden is (belastingontduiking). Je kiest dus best tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk op basis van hoeveel de verenigingswerker zal vergoed worden.

Afbeelding
scheidsrechter
E-book over dit thema
Liever het volledige plaatje? We maken je sportclub wegwijs zodat je concreet aan de slag kan met verenigingswerkers.
Ook interessant
Verenigingswerk
Vergoeden via het verenigingswerk kan een oplossing bieden bij het inzetten van trainers, coaches, officials ...
Vergoedingen
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?